HYPERICE 18V 充電器は、Hypervolt 2 Pro, Hypervolt 2, Hypervolt Go, Hypervolt Go2, Vyper 2.0, Vyper 3, Vyper Go 及び Venomシリーズに使用できます。